אקספרה האב - תנאי שירות ושימוש

 1. כללי

  1. תנאי שירות אלו (״תנאי שימוש״) מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונים לשני המינים כאחד. 

  2. אקספרה האב בע"מ 516063583 ("אקספרה") מציעה את השירותים (כהגדרתם להלן) בכפוף לתנאי השימוש.

  3. לפני רישום לצורך קבלה של השירותים של אקספרה יש לקורא את תנאי השימוש בעיון רב. תנאי שימוש אלו חלים על קבלת שירותים, בין אם השירותים יינתנו ביישומון, באתר אינטרנט או בכל דרך אחרת. בשימוש של המשתמש (כהגדרתו להלן) בשירותים, המשתמש נותן את הסכמתו אליהם ותנאי השימוש יחייבו את המשתמש לכל דבר ועניין. ככל והמשתמש אינו מסכים עם תנאי השימוש, על המשתמש להימנע מעשיית כל שימוש בשירותים.

  4. מידע אודות השירותים ניתן למצוא גם ב www.experahub.com ("אתר האינטרנט").

  5. אקספרה שומרת על זכותה לשנות תנאי השימוש מעת לעת, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש ותנאי השימוש המעודכנים / החדשים יחייבו את המשתמש מרגע פרסומם באתר האינטרנט. אקספרה תודיע על השינוי כאמור באתר האינטרנט, ביישומון או בדוא"ל לכתובת הדוא"ל שנמסרה לאקספרה על ידי המשתמש.

  6. ניתן למצוא את מדיניות הפרטיות של אקספרה בלינק להלן: www.experahub.com/מדיניות-פרטיות

  7. תנאי שירות אלה חלים גם על שימוש בשירותים שנעשה על ידי לקוח עסקי ("אקספרה לעסקים") ועל הזמנות של שירותים שיבוצעו דרך מאפיין אקספרה לעסקים. במקרה של פער ו/או סתירה בין תנאי שירות אלה לתנאים הכלליים של אקספרה לעסקים החלים על לקוח עסקי (ככל שחלים), אזי ביחס ללקוח עסקי, יגברו התנאים הכלליים של אקספרה לעסקים.

  8. בכל שאלה אודות השירותים, ושאלות נוספות הנוגעות לתחומי הפעילות של אקספרה, ניתן לפנות לאקספרה ישירות בדוא"ל: info@experahub.com

 2. הגדרות

  1. "מכונאי" – מכונאים השוכרים שטחים אצל מוסך מארח (כהגדרת מונח זה להלן) ו/או כלי עבודה ממוסך מארח לטובת מתן שירותי תיקון וטיפול שוטף לרכבים ואשר חתם על הסכם מחייב עם אקספרה ומציע את שירותי התיקון והטיפול השוטף, לפי העניין, באמצעות היישומון של אקספרה ו/או אתר האינטרנט של אקספרה.

  2. "יישומן"  – פירושו, יישום דיגיטלי בשם "אקספרה" או "אקספרה האב" או כל שם אחר שייבחר על ידי אקספרה ואשר הינו מסופק על ידי אקספרה לצורך שימוש בשירותים.

  3. "מוסך מארח/ים"  –מוסכים (בתי מלאכה לתיקון וטיפול שוטף בכלי רכב) מורשים אשר הינם כפופים לפיקוח של משרד התחבורה, אשר נותנים הרשאה לעשות שימוש ממוסך שלהם ו/או כלי עבודה ו/או במתקני המוסך השונים ו/או המספקים חלקי חילוף למכונאים ו/או ללקוחות לטובת מתן שירותי תיקון וטיפול שוטף לרכב ואשר חתם על הסכם מחייב עם אקספרה ומציע את המוסך שלו ו/או כלי עבודה ו/או חלקי חילוף לרכב, לפי העניין, באמצעות היישומון של אקספרה ו/או אתר האינטרנט של אקספרה.

  4. "משתמש" או "אתה" –  פירושו, כל מי שמשתמש בשירותים לרבות אדם או ישות משפטית אחרת.

  5. "לקוח/ות" – פירושו בעל כלי רכב המשתמש בשירותי אקספרה (לרבות לקוח עסקי).

  6. "לקוח עסקי" –  ישות משפטית שמנויה לשירותים ואשר מאפשרת לאדם מטעמה למשתמש בשירותים בשם ועבור הישות המשפטית.

  7. "ספק חלפים" – ספק של חלקי חילוף שונים לרכב (בין אם מקוריים ובין אם תואמים או דומים למקור), כגון, מסננים (פילטרים), בלמים, חלקי חשמל, חלקי מנוע וגיר, מצתים(פלאגים) ועוד ואשר חתם על הסכם מחייב עם אקספרה ומציעים את חלקי החילוף, לפי העניין, באמצעות היישומון של אקספרה ו/או אתר האינטרנט של אקספרה.

  8. "ספק(ים)" – פירושו, מכונאי, מוסך מארח ו/או ספק חלפים.

  9. "שירותים" – היישומון ואתר האינטרנט וכן אתרי אינטרנט נוספים המוזכרים בתנאי שימוש אלו ובאתר האינטרנט.

 3. פירוט אודות השירותים של אקספרה

  1. אקספרה משמשת כ- 'צינור' בין המשתמשים השונים (בפרט בין הלקוחות לבין הספקים ובתוך כך, אקספרה מספקת פלטפורמה (באתר האינטרנט ו/או ביישומון) אשר מהווה 'שוק' או 'זירת שוק' (ידוע כ- Market Place) אשר מחברת בין מוסכים מאחרים, מכונאים, ספקי חלפים ולקוחות.

  2. השירותים מאפשרים ללקוח המעוניין לקבל שירותי תיקון וטיפול שוטף לכלי רכב אשר בבעלותו באמצעות תיאום ובחירת מכונאי, מוסך מארח ורכישת חלפים מאת ספקי חלפים.

  3. כאשר לקוח מזמין ורוכש שירותים תיקון וטיפול שוטף מאת מוסך מארח ומכונאי וכן רוכש חלקי חילוף מאת ספק חלפים, אקספרה מאפשרת את קיום העסקאות בין הלקוח לבין כל אחד מבין המוסך המארח, המכונאי ספק החלפים, זאת באמצעות אתר האינטרנט ו/או היישומון. 

  4. כל אחד מהספקים מספק מידע אודות המוצרים והשירותים שאותם הוא מעניק או מוכר, לפי העניין, זאת ביישומון ובאתר האינטרנט, כולל מידע על שירותי איסוף ו/או השבת כלי הרכב הלקוח למיקום שייבחר על ידי הלקוח, התיקון, הטיפול והתחזוקה לכלי הרכב, מחירי המוצרים (לרבות חלקי החילוף) והשירותים המוצעים.

  5. לקוחות עשויים לספק מידע אודות שביעות הרצון שלהם מאת הספקים.

  6. מכירה ורכישה של מוצרים ושירותים של הספקים עשויים להיות כפופים לתנאים והגבלות נוספים של הספקים, הכל כמפורט באתר ו/או ביישומן של אקספרה ו/או כפי שיימסר ללקוחות במישרין על ידי הספקים.

  7. המידע על דמי השירות ו/או דמי הרכישה החלים יימסר בכל פעם בו מבוצעת הזמנה על ידי הלקוח.

  8. הספקים אחראים למסור את כל המידע על המוצרים והשירותים המסופקים כנדרש על פי דין.

  9. כל המידע המוצג באמצעות היישומון ו/או האתר של אקספרה מוצג 'כפי שהוא'  (AS IS) על ידי אקספרה כפי שהתקבל על ידי אקספרה מהספק הרלוונטי ו/או מהלקוח והוא באחריותו המלאה והבלעדית של אותו משתמש. לפיכך, במידה וישנן שאלות או חששות כלשהם בנוגע לכל עניין הקשור למוצרים ו/או השירותים המוצעים על ידי ספק כלשהו, יש לפנות לאותו ספק, שיספק לך מידע ספציפי על פי בקשתך.

  10. בעת בחירת שירותים ו/או מוצרים (לרבות חלקי חילוף) של ספק כלשהו אשר לקוח מעוניין לרכוש באמצעות שימוש באתר האינטרנט או ביישומון, הלקוח מבצע הזמנה אשר מחייבת את הלקוח לרכוש את המוצרים והשירותים כאמור, וזאת בתנאים המוצגים ללקוח באתר האינטרנט או ביישומון ("הזמנה") ולפני ביצוע בפועל של ההזמנה על ידי הספקים. 

  11. לאחר ביצוע הזמנה על ידי הלקוח, אקספרה מקבלת את ההזמנה ומעבירה את פרטי ההזמנה לספקים הרלוונטיים. רק לאחר שההזמנה מתקבלת על ידי כל הספקים הנדרשים לצורך ביצוע השירות ו/או מכירת מוצרים, ולאחר שאקספרה העבירה ללקוח אישור הזמנה מאת הספקים, הלקוח ייחשב לכל דבר ועניין כמתקשר באופן ישיר בהסכם מחייב עם אותם הספק/ים.

  12. הספקים הרלוונטיים שנבחרו על ידי הלקוח יספקו את המקום הנדרש במוסך המארח, יעניקו את שירותי התיקון והטיפול השוטף לכלי הרכב ויספקו את חלקי החילוף המפורטים בהזמנה ללקוח. ידוע ללקוח באופן ברור ומפורש, כי ביחס ללקוח, אקספרה אחראית אך ורק להעברת התמורה / העמלות שישולמו על ידי הלקוח (ככל שישולמו על ידי הלקוח) לספק הרלוונטי, ובשום מקרה לא תחוב או תישא באחריות כלפי הלקוח לביצוע ההולם של ההזמנה (או לביצועה בכלל) (לרבות איסוף ו/או השבת כלי הרכב הלקוח למיקום שייבחר על ידי הלקוח, הקצאת המקום הנדרש על ידי מוסך מארח, הענקת שירותי התיקון וטיפול שוטף ו/או אספקת חלקי החילוף לרכב) על ידי הספקים או כל דבר אחר שקשר לשירות כלשהו אשר הוזמן על ידי לקוח מאת הספקים.

  13. בתום ביצוע כלל השירותים ו/או אספקת המוצרים על ידי הספקים, אקספרה תמציא ללקוח קבלה שתכלול את פירוט התשלומים עבור המוצרים והשירותים שהוזמנו וסופקו על יד הספקים ואת התשלום עבור שירותי אקספרה ("דמי השירות" ו - "הקבלה" בהתאמה).

 

 1. אחריות

  1. מובהר, כי אקספרה משמשת כ- 'צינור' בין המשתמשים השונים (בפרט בין הלקוחות לבין הספקים. מידע אודות שביעות רצון הלקוחות אשר התנסו עם הספקים אינו בא במקום ואינו מחליף את הבדיות והבירורים שהמשתמשים צריכים לבצע ביחס למשתמשים אחרים.

  2. אקספרה אינה מתחייבת לבצע בירורים ובדיקות עצמאיות לגבי איכות השירותים, רמתם, רישיונותיהם, איתנות פיננסית שלהם וכל פרמטר אחר הנוגע למשתמשים ואינה נושאת באחריות לכל אלה.

  3. אקספרה אינה ממליצה להתקשר עם משתמש מסוים, אלא מאפשרת למשתמשים שונים ומגוונים להשתמש באתר האינטרנט ו/או ביישומון כדי להציע ולרכוש שירותים שונים כמפורט בתנאי שימוש אלו. אולם, אקספרה עשויה להעביר או להנגיש מידע ביחס למשתמשים אשר בין היתר מבוסס על דירוג שירותי המשתמשים על ידי משתמשים אחרים.

  4. מסירת פרטים אודות ספקים אינה מהווה המלצה להתקשר עמם וההחלטה להתקשר או להזמין שירותים מאת ספק כלשהו הנה על דעת הלקוח וההחלטה להעניק שירותים ללקוח כלשהו על ידי ספקים הינה על דעת הספקים בלבד.

  5. דירוג של ספקים נקבע על ידי דעותיהם האישיות של הלקוחות ואקספרה איננה מתחייבת לבחון בעצמה את עבודתם של הספקים.

  6. מובהר, כי השירותים מוצעים 'כמו שהם' (AS IS) ומבלי שאקספרה נותנת אחריות כלשהי לגביהם ו/או להתאמתם לצורכי המשתמשים ו/או למטרותיהם, ו/או לטעויות או שגיאות, ככל שיהיו כאלה במידע המתפרסם באתר האינטרנט ו/או ביישומון ו/או אליו נחשפים המשתמשים במסגרת קבלת השירותים. כל משתמש יישא לבדו באחריות לאופן השימוש בשירותים וכל תוצאה שתנבע מכך.

  7. אקספרה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק בין אם ישיר ובין אם עקיף, שיגרם ללקוח או לכל צד שלישי כלשהו, כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר האינטרנט ו/או ביישומון ו/או בקבלת השירותים ו/או רכישת המוצרים המסופקים על יד הספקים.

  8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אקספרה איננה אחראית ולא תהיה אחראית על ביצוע הקישור בין הלקוח לבין הספקים. הספקים שנבחרו על ידי הלקוח יספקו (בכפוף לאישור על ידי הספקים ואי ביטול על ידי הספקים) את המוצרים ו/או השירותים המפורטים בהזמנה. אקספרה איננה מתחייבת, כי הספקים יאשרו את ההזמנה ו/או יבצעו את ההזמנה ויספקו את השירותים בפועל. בכל מקרה, אקספרה איננה מעניקה חוות דעת מקצועית ו/או נותנת יעוץ כלשהו ו/או מפעילה שיקול דעת ו/או מקבלת החלטות מקצועיות הקשורות לשירותים שיוענקו על ידי הספקים ו/או מתערבת ו/או משפיעה על השירותים שיוענקו לרבות בכל הקשור לתיקון ולטיפול בכלי הרכב ו/או לנסיבות הספציפיות של הטיפול בכלי הרכב של הלקוח או מצבו הכללי, ואקספרה לא תהיה אחראית לביטול ו/או שינוי הטיפול ברכב הלקוח לאחר ביצוע הזמנה והענקת השירותים על ידי הספקים.

  9. אקספרה אחראית אך ורק להעברת העמלות / התמורה שישולמו על ידי הלקוח (ככל ששולמו בפועל על ידי הלקוח) לספקים הרלוונטיים, ובשום מקרה לא תחוב או תישא באחריות כלפי הלקוח לליקויים בשירותים או ליקויים שינבעו מהענקת השירותים ו/או לביצוע ההולם, הנכון, המדויק ו/או המלא של ההזמנה או לביצועה בכלל על ידי הספקים.

  10. בשום מקרה אקספרה לא תחוב או תישא באחריות כלפי הספקים לאי תשלום התמורה ו/או העמלות על ידי הלקוח ו/או אי גביה של התמורה / העמלות שעל הלקוח לשלם בגין השירותים.

  11. הלקוח מאשר ומסכים כי כל טענה, תביעה או דרישה שתהיה לו בגין שירותים ו/או מוצרים שסופקו לו על ידי הספקים, יופנו על ידיו ו/או מי מטעמו אך ורק כלפי הספקים הרלוונטיים, ולא תהיה לו כל תביעה או דרישה כלפי אקספרה בקשר עם כך.

  12. שירותי אקספרה עלולים להיות מופרעים או להיפסק לתמיד בכל עת. השירותים עשויים גם להיות מושעים באופן זמני או קבוע. אקספרה אינה לוקחת על עצמה כל מצג או התחייבות שאינם מפורטים במפורש בתנאי שימוש אלו.

  13. המשתמשים מכירים בכך ומאשרים, כי הספקים אחראים באופן בלעדי לפגמים, נזקים, ישירים או עקיפים כלשהם בביצוע או אספקת השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידי הספקים או לפגמים אחרים בביצוע ההזמנה.

  14. לקוח שגילה פגמים בביצוע השירותים ו/או המוצרים המסופקים על ידי הספקים חייב להגיש תלונה ללא דיחוי לאקספרה או לספק הרלוונטי, עם תיאור ברור של הפגמים. 

  15. אקספרה אינה אחראית על רכושם של הלקוחות אשר יישארו בכלי הרכב בזמן קבלת השירותים. על הלקוח להוציא מכלי הרכב שיימסר לצורך קבלת השירותים כל פריט, רכוש או דבר ערך אחר לפני תחילת ביצוע השירותים.

 2. חשבונות; אינטראקציה בין לקוחות לספקים

  1. ללקוחות ישנה זכות להשתמש בשירותי אקספרה, כפי שמוצעות ללקוח מעת לעת, לעשות שימוש בשירותים רק למטרות המפורטות בתנאי השימוש הללו. מובהר, כי זכות הלקוח כאמור הינה מוגבלת, איננה בלעדית ואיננה עבירה לרבות על דרך של הענקת רישיונות משנה על ידי הלקוח).

  2. על מנת להשתמש בשירותים, הלקוח חייב לפתוח חשבון משתמש בהתאם להוראות הרישום באתר ו/או ביישומון. הרשאות הכניסה של הלקוח לשירותי אקספרה הן אישיות. הלקוח אחראי לוודא שכל הרשאות כניסה לחשבון המשתמש שלו וכל מידע רלוונטי ונחוץ לצורך קבלת גישה לחשבון המשתמש של הלקוח יישמרו בסודיות על ידי הלקוח ושהשימוש בהן ייעשה באופן מאובטח שאינו גלוי לצדדים שלישיים. לכל לקוח יכול לפתוח רק חשבון משתמש אחד.

  3. השירותים של אקספרה זמינים רק לאנשים (א) בני 18 שנים או יותר; ו - (ב) הם בעלי רישיון רכב של כלי הרכב בעבורו מבוקש השירות; ו- (ג) הם מחזיקים פוליסת ביטוח חובה מתאימה ובתוקף בעבור כלי הרכב בעבורו מבוקש השירות. במקרה שבו הלקוח יאשר לצד ג' כלשהו, לרבות קטינ/ה, להשתמש בחשבון הלקוח, הלקוח נושא במלוא האחריות בקשר עם כך לרבות ביחס להתנהלותם של צדדי ג' אלו באתר ו/או ביישומון, וכן בכל הקשור לגישתם של צדדי ג' אלו למוצרים ולשירותים ולשימושם בהם, וכן על כל ההשלכות שינבעו משימוש לא ראוי כלשהו על ידם.

  4. כל משתמש אחראי לכל שימוש באתר ו/או ביישומון של אקספרה ולכל פעילות שהתבצעה בחשבון המשתמש שלו.

  5. הלקוחות והספקים הם האחראים לתיאום הפרטים עבור כל שירות ו/או מכירה ורכישה של מוצרים שלגביהם בוצעו קישור או התאמה (פרט לתשלום המבוצע על ידי אקספרה), לרבות וללא הגבלה, שעות ההתחלה וסיום השירות, אספקה ו/או מסירה למכונאי במועד הרלוונטי שנקבע בהזמנה ובשטחי המוסך המארח של (א) המפתחות לכלי הרכב של הלקוח לרבות כל קוד התנעה (קודן) ככל וקיים, (ב) פוליסת ביטוח חובה מתאימה ובתוקף, (ג) כל פרט רלוונטי אחר אשר הינו רלוונטי לצורך קבלת השירות, וכן לזמינות החומרים והציוד (במקרה שבו הלקוח מספק חלקי חילוף משלו.

  6. אין לאקספרה אחריות כלשהי על השירות המסופק ו/או על התוצאות שינבעו מהתקנת חלק החילוף בכלי הרכב). ללקוח ניתנת אפשרות לבצע הזמנה לקבלת שירותים ו/ואו מוצרים באופן מידי בכפוף לזמינות הספקים. מובהר, כי אקספרה לא מתחייבת שהזמנה לביצוע שירות או אספקת מוצר באופן מידי אכן תתאפשר, וביצוע הזמנות כאמור הינו כפוף לזמינות של הספקים הרלוונטיים.  

  7. לצרוך השימוש בשירותים, יש למסור לאקספרה פרטים מלאים של אמצעי התשלום (כרטיס אשראי בר תקף או מידע על שיטת תשלום אחרת אשר מקובלת על אקספרה, כפי שיפורט במועד ההרשמה לשירותים וכפי שיעודכן מעת לעת על ידי אקספרה) ("אמצעי תשלום"). אקספרה איננה מאחסנת מידע על אמצעי התשלום של הלקוחות, מכיוון שדבר זה נעשה על ידי ספק שירותי תשלום חיצוני שהוא צד שלישי שאקספרה משתמשת בשירותיו. על הלקוח לשמור שפרטי כרטיס האשראי או המידע על אמצעי התשלום האחר כאמור כפי שמסר במעמד ההרשמה לשירותים או כפי שיעודכן על ידי הלקוח מעת לעת יהיו מעודכנים במועד ביצע הזמנה על ידי הלקוח.

  8. חילוקי דעות בין לקוחות וספקים. כל מחלוקת בין המשתמשים (בינם לבין עצמם) יתבררו בין המשתמשים בלבד. אקספרה עשויה לסייע למשתמשים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אקספרה ומבלי שאקספרה תהיה מחויבת לעשות כך, ביישוב המחלוקת בדרכי נועם ומחוץ לכותלי בית המשפט.

 3. הנחיות קהילה וכללי התנהגות

  1. אקספרה עשויה להתוות מעת לעת את ההנחיות וכללי ההתנהגות למשתמשים, והם משקפים את ציפיות מכל המשתמשים. על המשתמשים לעיין בהנחיות הקהילה ולפעול לפיהם בעת שימוש באתר האינטרנט ו/או ביישומון, בעת ניהול קשרים עם משתמשים אחרים לרבות בעת הענקה או קבלה של שרות.

  2. משתמש הסבור, כי משתמש אחר (ספק או לקוח) מפר את הנחיות הקהילה, יודיע לאקספרה על כך בכתובת team@ExperaHub.com. אין זה מחובתה של אקספרה לבצע בקרה או מעקב אחר עמידתם של המשתמשים בהנחיות הקהילה, ואין לה כל אחריות להפרה כלשהי של הנחיות הקהילה מצד המשתמשים.

  3. בכל מקרה בעת השימוש בשירותים, המשתמש עשוי להיתקל בתוכן או מידע שאינם מדויקים, אינם מלאים, חסרים, מטעים, לא חוקיים, פוגעניים או מזיקים מבחינה אחרת. אקספרה אינה בודקת את התכנים המסופקים על ידי המשתמשים. אקספרה אינה אחראית לתכנים או למידע של צדדים שלישיים (לרבות מידע אודות ספקים ו/או מידע אשר יפורסם על ידי ספקים) או לכל נזקים שהם תוצאה של שימוש או הסתמכות על חומרים אלה.

  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא לא:

   1. ישתמש או ינסה להשתמש בחשבון אישי של משתמש (לקוח, לקוח עסקי או ספק) אחר ולא ינסה לגשת לנתוני התשלום האישיים של אחר באמצעות השירותים או להשתמש באמצעי התשלום של אחר בעת השימוש בשירותים, ללא הסכמתו של האדם האחר.

   2. ישתמש בבוטים או בשיטות אוטומטיות אחרות על מנת להשתמש בשירותים.

   3. ייצור חשבון באקספרה בזהות מזויפת או זהות של אדם אחר.

   4. יכנס לשירותים שלא באמצעות הממשק שסופק במפורש על ידי אקספרה, כגון היישומון או האתר האינטרנט.

   5. לא יפרסם תוכן פוגעני כלשהו באתר האינטרנט ו/או ביישומון.

  5. אקספרה זכאית לסגור את חשבון המשתמש באקספרה ו/או להסיר משתמש מהשירותים בדרך אחרת ולאלתר ו/או לסרב למלא הזמנות או לבטל הזמנה של לקוח ו/או שירות של ספק, אם:

   1.  המשתמש עושה שימוש לרעה בשירותים לרבות על ידי הפרה של הנחיות הקהילה, או גורם נזק או פגיעה לשימוש בשירותים או לספקים או לאקספרה עצמה ו/או למי מטעמה לרבות לעובדים, נותני שירותים, יועצים, נציגים וכדומה של אקספרה.

   2. לאקספרה ישנו יסוד סביר להניח שבוצעו מעשי תרמית על ידי המשתמש בזמן השימוש בשירותים.

   3.  המשתמש מגיש הזמנה שקרית (לדוגמה, אינו משלם או אינו נוכח במקום האספקה או האיסוף על מנת לקבל את השירות של הספקים) או אינו ממלא בדרך אחרת חובה הנובעת מתנאי שירות אלה.

   4. קיים ספק סביר בנכונות או אמיתות ההזמנה.

  6. אם אקספרה מבטלת הזמנה שכבר שולם עבורה, אקספרה תעביר את הסכום ששולם על ידי הלקוח לאותו חשבון לקוח שממנו בוצע התשלום.

 4. אספקה

  1. אם הלקוח יזמין שירות תיקונים ו/או טיפול שוטף באמצעות השירותים, השירות יינתן בשטח המוסך המארח שאישר את ההזמנה של הלקוח ובאמצעות מכונאי שאישר את ההזמנה של הלקוח וככל שהוזמנו חלקי חילוף, על ידי ספק החלפים.

  2. הלקוח חייב להיות זמין לקבלת שיחות במספר הטלפון שהלקוח מסר לשירותים. אם לא ניתן ליצור קשר עם מספר הטלפון שהלקוח מסר, הספק או אקספרה רשאים לבטל את ההזמנה והלקוח או הלקוח העסקי עלול להיות מחויב במלוא מחיר ההזמנה. 

  3. הלקוח חייב להיות נוכח במוסך המארח המפורט בהזמנה או בנקודת האיסוף שבחר כ- 10 דקות לפני המועד המפורט בהזמנה. אם הלקוח אינו זמין במיקום שאישר בתוך חמש דקות מהגעת המכונאי למוסך המארח והלקוח אינו מגיב לאחר שני ניסיונות של יצירת קשר על ידי המוסך המארח או המכונאי, אקספרה או מי מהספקים הרלוונטיים רשאים לבטל את ההזמנה והלקוח או הלקוח העסקי, לפי העניין עלול להיות מחויב במלוא מחיר ההזמנה.

  4. מובהר בזאת כי לא יינתנו שירותי תיקון ו/או טיפול ברכב מבלי שהלקוח או הלקוח העסקי, לפי העניין, הציג רישיון רכב ופוליסת ביטוח רכב מתאימות.

  5. במועד מסירת הרכב לספק ימלא הספק יחד עם הלקוח טופס מסירת רכב בו יסומנו הליקויים והפגמים החיצוניים של הרכב, לאחר מילוי הטופס הלקוח יחתום על הטופס ויקבל עותק של הטופס.

 5. אומדנים למתן שירותים על ידי הספקים

כל אומדן זמן אחר שהספק או אקספרה מסרו ללקוח בשירותים אומדני זמנים בלבד. אין התחייבות שההזמנה תסופק, או שהרכב יהיה מוכן לאיסוף על ידי הלקוח באומדן הזמן. זמני האספקה של השירותים עשויים להיות מושפעים מגורמים כמו פקקי תנועה, שעות עומס ותנאי מזג אוויר.

 1. תשלומים; חיובים; הנחות

  1. אקספרה תחייב את הלקוח ו/או את הלקוח העסקי באופן אוטומטי ומיד עם הנפקת החשבונית על ידי אקספרה במועד השלמת שירות התיקון והטיפול השוטף על ידי המכונאי והמוסך המארח (ואם רלוונטי לאחר התקנת חלקי החילוף שנרכשו על ידי הלקוח) על ידי שימוש באמצעי התשלום. אקספרה גובה את כל התשלומים מהלקוחות בשם הספקים השונים. חובת התשלום של לקוח תיווצר מיד עם קבלת הקבלה בתום ביצוע השירותים ו/או אספקת המוצרים.

  2. הלקוח רשאי לקיים את חובת התשלום שלו רק באמצעות שימוש באמצעי התשלום הרלוונטי המוצע באתר האינטרנט ו/או ביישומון. התשלום יחויב באופן אוטומטי מאמצעי התשלום של הלקוח עם סיום אספקת השירותים ו/או המוצרים על ידי הספקים ללקוח. אקספרה רשאית לבקש אישור החזקה בשם הספקים ממנפיק אמצעי התשלום (לרבות אם מדובר בכרטיס האשראי של הלקוח) עם ביצוע ההזמנה באמצעות האתר ו/או היישומון של אקספרה. אקספרה משתמשת בשירותיו של ספק שירותי תשלום שהוא צד שלישי לעיבוד התשלומים.

  3. עם תשלום התשלומים המפורטים בקבלה, הלקוח ימלא את חובת התשלום שלו כלפי הספקים הרלוונטיים וכלפי אקספרה.

  4. הלקוח יקיים באופן מלא ובזמן את כל התשלומים, המיסים והסכומים האחרים הנזקפים לחובתו לפי האמור בתנאי השימוש. אם מסיבה כלשהי אין באפשרות אקספרה לגבות סכום הנזקף לחובת הלקוח באמצעות היישומון ו/או האתר, תהיה רשאית אקספרה לדרוש את תשלומו באמצעים אחרים (כגון חיוב ישיר). הלקוחות הם האחראים הבלעדיים לכל העלויות וההוצאות הקשורות למאמצי אקספרה לגבות חיובים, מיסים או קנסות הנזקפים לחובת הלקוח, לרבות הוצאות עבור שכר טרחת עורכי דין.

  5. הספקים יהיו רשאים לעכב את כלי הרכב של הלקוח עד לביצוע מלא של התשלום המגיע בגין ובקשר עם השירותים שהוענקו ושטרם שולמו על ידי הלקוח.

  6. אקספרה עשויה להעניק מעת לעת ללקוחות זיכויים שונים או קרדיט של אקספרה. הלקוח יכול להשתמש בזיכויים ובקופונים כאמור על מנת לקבל הנחה על רכישותיו במסגרת השירותים. כל תנאי ההענקה בקשר עם זיכויים ו/או קופונים לרבות שימוש ותוקף הזיכויים והקופונים ייקבע באופן חד-צדדית על ידי אקספרה. השימוש בזיכויים ו/או בקופונים הינו אישי של הלקוח אשר קיבל אותם. בכל זיכוי או קופון שמקורו במענק בגין הצטרפות של לקוח אחר אשר הופנה על ידי הלקוח ניתן יהיה להשתמש רק פעם אחת. לא ניתן להמיר את הזיכויים ו/או הקופונים שיוענקו ללקוח לכסף. אקספרה זכאית לבטל את הזיכויים והקופונים אם אקספרה תחשוד שנעשה בהם שימוש פסול, שימו שלרעה, או אם תחשוד או תגלה שזיכויים או קופונים הוענקו בטעות. במקרה כזה, אקספרה תחייב את הלקוח בסכום ששולם באמצעות שימוש בזיכויים או בקופונים כאמור.

 2. מדיניות ביטולים

  1. על ביטול הזמנה ע"י לקוח לפני ביצועה יחולו ההוראות המפורטות להלן:

   1. ביטול שנעשה לפחות 48 שעות לפני מועד ביצוע השירותים ו/או אספקת המוצרים – לא יחויב בדמי שירות כלל;

   2. ביטול שנעשה פחות מ - 48 שעות אך לפני יותר מ - 24 שעות לפני מועד ביצוע השירותים ו/או אספקת המוצרים  –  יחויב ב - 25% מסך דמי השירות כפי שיוצג באתר האינטרנט או ביישומון במעמד ביצוע ההזמנה;

   3.  ביטול שנעשה פחות מ -  24 שעות אך לפני יותר מ12 שעות לפני מועד ביצוע השירותים ו/או אספקת המוצרים  –  יחויב ב - 35% מסך דמי השירות כפי שיוצג באתר האינטרנט או ביישומון במעמד ביצוע ההזמנה;

   4. ביטול שנעשה פחות מ - 12 שעות לפני מועד ביצוע השירותים ו/או אספקת המוצרים  –  יחויב ב - 45% מסך דמי השירות כפי שיוצגו באתר האינטרנט או ביישומון במעמד ביצוע ההזמנה.

 3. קניין רוחני

  1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם השירותים לרבות אתר האינטרנט ו/או היישומון או בקשר אליהם ובכל התיעוד הנלווה ובכל חלקיהם והעתקיהם, מוקנות באופן בלעדי והן רכוש בלעדי של אקספרה ו/או של הספקים הרלוונטיים. "זכויות קניין רוחני" - פירושן, זכויות יוצרים וזכויות נלוות (לרבות זכויות במאגר מידע, בקטלוג, טקסט, תמונות, צילומים, איורים, ציורים, מפות, וידאו, צליל, גרפיקה, תוכנה ויישומי תוכנה), פטנטים, דגמי שימוש, זכויות במדגמים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סודות מסחריים, ידע וכל צורה אחרת של זכויות קניין רוחני, בין אם רשומות ובין אם לאו.

  2. תנאי השימוש אינם מעניקים למשתמש כל זכויות קניין רוחני בשירותי אקספרה, באתר האינטרנט ו/או ביישומון, וכל הזכויות שלא הוענקו במפורש בתנאי שימוש אלה שמורות לאקספרה.

  3. המשתמש מתחייב לא: להעתיק, לשכפל, לצלם, להדפיס, להפיץ, להפיץ מחדש, לשדר מחדש ו/או לפרסם לבצע הינדוס לאחור או הנדסה הפוכה, פירוק, פענוח של קניין רוחני כלשהו של אקספרה או ינסה בדרך אחרת להפיק את קוד המקור של השירותים או כל טכנולוגיה קשורה, או כל חלק מהם ו/או לנסות לפענח צופנים או נתונים, לא יעתיק, ישנה או ייצור יצירות נגזרות מהשירותים או מהקניין הרוחני של אקספרה ולא יסייע לאחרים לעשות איזה מהפעולות המניות בסעיף זה לעיל, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת אקספרה.

  4. המשתמש מתחייב לא: להסיר כל מודעות של זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות הנכללות בשירותים או מצויות או כלולות בו, להסיר, לכסות או לטשטש כל פרסומת המצויה בשירותים, לאסוף, להשתמש, להעתיק או להעביר כל מידע שהתקבל מהשירותים ללא הסכמה של אקספרה.

 4. אבטחת מידע

אקספרה משתדלת ליישם ולהטמיע מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי אקספרה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אקספרה לא מתחייבת שהשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 1.  שונות

  1. הלקוח יקפיד על כל הכללים והתקנות החלים בבואו להשתמש באתר ו/או ביישומון של אקספרה.

  2. שירותי אקספרה משתנים בכל עת, כך עשויה אקספרה לשנות או להסיר חלקים שונים משירותי אקספרה, לרבות תכונות, מוצרים, שירותים וספקים הזמינים באתר ו/או ביישומון של אקספרה באופן חלקי או מלא.

  3. הלקוח אחראי להשגה ולשמירה של כל מכשיר או ציוד (כגון טלפון) והחיבורים הנחוצים לצורך גישה לאתר ו/או ליישומון של אקספרה לשימוש בהן ולתשלום עבור כל החיובים הכרוכים בכך.

  4. השליטה והעיבוד של הנתונים האישיים שנאספים אודות הלקוחות (לרבות משתמשי הקצה אשר כוללים את הלקוח, המכונאים וכדומה) על ידי אקספרה יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של אקספרה.

  5. הלקוח חייב לציית לתנאי ההסכמים בין אקספרה לבין הספקים בעת השימוש בשירותים.

  6. הדין החל על תנאי שימוש אלה הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר תנאי שירות אלה ו/או כל דובר הנובע מהם, יהיה מקום מושבם אשר יהיה.

  7. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השירות המתוקנים של אקספרה, עליו/ה לחדול להשתמש בשירות של אקספרה.

  8. תנאי שירות אלה תקפים כהסכם מחייב בין אקספרה לבין המשתמש עד להודעה נוספת על ידי אקספרה וכל עוד שהמשתמש משתמש בשירותים.

  9. הלקוח יכול להפסיק את השימוש בשירותי אקספרה בכל עת. אקספרה רשאית להפסיק את שירותיה באופן זמני או קבוע בכל עת.